นโยบายส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม (ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลที่ผู้เข้าพักได้ให้ไว้กับทางโรงแรม):

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ประเทศที่เกิด / สัญชาติ
 • หมายเลขทะเบียนรถยนต์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าพักจะได้รับการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลผู้เข้าพักของโรงแรม ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว.

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียน หรือในขั้นตอนการจองห้องพัก จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่ทางโรงแรมในการได้มา / เป็นเจ้าของ / ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว.

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทั่วไป โรงแรมเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

หากคุณเป็นผู้เข้าพักของโรงแรม

 • เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการและสินค้า ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าพัก
 • เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆของโรงแรม รวมทั้งข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น
 • เพื่อขอคำติชมและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าพัก ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขบริการต่างๆ
 • เพื่อใช้ในการจัดการดำเนินงานบริหารและดำเนินงานธุรกิจของโรงแรม
 • ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายที่มีผลเกี่ยวข้องกับทางโรงแรม

ทางโรงแรมจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าพักมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากมีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เข้าพักก่อน.

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม เพื่อพัฒนาการให้บริการ ประมวลผลของการทำธุรกรรมบัตรเครดิต หรือการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
โรงแรมจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.